Művészeti oktatás

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Képzőművészei ág

 A 2017/18 tanévben új tanszakkal bővült a művészeti iskolánk ; a képzőművészeti tanszakkal. Oktatása délutánonként csoportosan történik a földszinten található rajzteremben, heti 2x45 percben.

Főtárgy

Az előképző 1-2 évfolyamán vizuális alapozó gyakorlattal, az alapfok 1-3. évfolyamán a grafika és festészet alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Táncművészeti ág

Célja a tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, magabiztosságra nevelés. A gyerekek 6 éves kortól vesznek részt a képzésben. Oktatása csoportosan történik az erre kialakított tükrös teremben heti 2x90 percben.

Modern-kortárstánc

Tantárgyaik között szerepel az esztétikus testképzés, a jazz tréning és a klasszikus balett is. A kötelezően elsajátítandó tananyag mellett lehetőségük nyílik kreatív játékok megtanulására, improvizációs képességük kibontakoztatására. A ma oly divatos zenei irányzatok órai használata, illetve az ezekre készült koreográfiák bemutatása még vonzóbbá teszi a tanszakot a gyerekek számára.

MŰVÉSZETI  OKTATÁS  A  KEZDETI LÉPÉSEKTŐL NAPJAINKIG

          "...a művészetben nincs lift.

          Ott csak az jut a felső emeletre,

          aki lépcsőről lépcsőre a maga lábán kapaszkodik egyre feljebb.”
 
                                                                                                 Kodály Zoltán
 

Intézményünkben 1999-ben kezdődött el az alapfokú művészeti oktatás, melynek létrehozásában Kovács János, az iskola akkori igazgatója jelentős szerepet vállalt. Az Egressy Béni Zeneiskola Munkaközösségén belül két nevelő segítségével több éve folyt már zongora- és furulyaoktatás az iskolában, valamint volt egy jól működő színjátszó szakkör is. A gyerekek minden tanév végén hangversenyt adtak a szülőknek, és a helyi kábeltévén keresztül az előadás az egész községben látható volt. Ez a 20-23 zenés tanuló és a már meglévő színjátszó szakkör képezte az oktatás beindításának alapját.

A képzés bevezetésének fő célja volt, hogy a művészeti oktatás-nevelés sajátos eszközeivel, érzelmileg gazdag, kreatív, sokoldalúan művelt fiatalokat neveljünk. A tanulók a művészeti ágak révén felfedezzék a világot, megismerjék önmaguk képességeit, fejlődjön ízlésük, értékelésük és kapjanak lehetőséget az önkifejezésre. Egy-egy alkotófolyamat tükrében megtanulják a koncentrált, igényes munkát, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani. Szülői igények is jelentkeztek ezen a téren, amit a tanszakok indításánál figyelembe vettünk.A gyereklétszám igazolja, hogy a tanáraink által közvetített értékekre igény és szükség van.A művészetek semmihez nem fogható embernevelő szerepe egyaránt fontos a gyerekeknek, a  szülőknek és a helyi közösségnek.

Növendékeink számára nagyon sok fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk: pl. évnyitó, jótékonysági és alapítványi bálok, nemzeti és egyházi ünnepek, iskolai karácsonyi műsorok, kiállítások megnyitó ünnepsége, ballagás és évzáró alkalmával. Nevelőink szívesen viszik a diákokat a különböző versenyekre, regionális és más iskolák által rendezett művészeti találkozókra. Aktívan részt veszünk a község kulturális életében is. A tanév végén minden tanszak előadással készül a szülők és érdeklődők számára. A zenei tagozat hangversenyt ad, a tánc- és drámatagozat bemutatót tart.

Az eltelt tizenhárom évről elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk növendékeink fejlődésére, sikereire. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy kipróbálja önmagát és megtalálja, hogy miben tud legjobban kiteljesedni. Tanulóink többsége nem készül művészeti pályára, de úgy gondolja, hogy az itt megszerzett tudás értékes a számára. A különleges tehetségű és szorgalmú növendékek minden segítséget megkapnak a továbblépéshez. A tanulók az elvégzett évfolyamokról bizonyítványt kapnak, ami feljogosít az ilyen irányú továbbtanulásra.

Kinek ajánljuk a művészeti oktatásba való bekapcsolódást?

  • A kreatív, érzékeny, tehetséges a művészetek iránt fogékony gyerekeknek.
  • A szorongó, gátlásos diákoknak, akik számára fontos a közösség és a művészetek formáló és feloldó ereje.
  • Olyan szülők gyermekei számára, akik a személyiségfejlesztésben a művészeti nevelést fontosnak tartják.

 Iskolánkat 2001-ben felvette tagjai sorába a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, mely egy országos szintű szakmai képviselet.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testülete által lefolytatott minősítési eljárás alapján 2007. decemberében iskolánk elnyerte a "KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY" címet.

                                                                                                   Nagy Valéria
                                                                                                 igazgatóhelyettes

Zeneművészeti ág

A hangszerek oktatása délutánonként egyénileg történik heti 2x30 perces órában. Szükséges felszerelés: kotta, az otthoni gyakorláshoz pedig a választott hangszer.

A zenés tanulók számára kötelező tárgy a szolfézs, ami a zenei írást, olvasást, hallás- és ritmusfejlesztést segíti elő. Ennek oktatása csoportosan történik, heti 1x 90 perces órában.

Választható tanszakok

Szintetizátor-keyboard

Iskolánk népszerű, kedvelt hangszere. A tanítás során szem előtt tartjuk a gyerekek egyéni adottságait, a zene iránti fogékonyságukat, tehetségüket.  A tanulók megismerik a klasszikus,  tánc- illetve jazz zeneelmélet jelöléseit, a különböző stílusirányzatokat és ezeknek a gyakorlatban való alkalmazását. Széles körű repertoárral rendelkeznek a könnyűzenétől a komolyzenén át az örökzöld slágerekig. Hangversenyeinken. rendszeresen szerepelnek. Lehetőség van számítógépes zeneszerkesztésre, hangfelvételek készítésére és kamarazenélésre is. Az oktatás 2 év előképző, 6 év alap és 4 év továbbképző évfolyamon történik.

Zongora

Iskolánkban a zongoraoktatásnak van a legnagyobb hagyománya.  Fontos feladatunknak tartjuk  a technikai és a zenei képzés arányosságát, párhuzamos fejlesztését, a zeneművek kottahű, stílusos megszólaltatását. Az egyéni képzésen túlmenően a növendékeink részt vesznek kamarazenei produkciókban is, ezzel is fokozva a muzsikálás örömét. Oktatása 2 év előképző, 6 év alap, melynek végén alapfokú vizsgát lehet/kell tenni  és 4 év továbbképző évfolyamon történik.

Fafúvós: furulya

A szaktanár egyben aktív muzsikus, aki nagy hozzáértéssel foglalkozik a növendékekkel. A magas színvonalú munka nélkülözhetetlen közreműködője a tanszak zongorakísérő tanára is.

 

 

Rézfúvós: trombita, harsona

Fontos feladat a „szép, puha” rezes hangzás technikai kialakítása, s a zeneművek stílusos és igényes megszólaltatása. Tanárunk nagy gondot fordít a rézfúvós hangszerek széleskörű megismertetésére, megszerettetésére. Kiemelkedő növendékeinknek sikeresen szerepelnek hangversenyeinken, régiós, valamint zeneiskolai versenyeken.


 

Korrepetíció


Célja, hogy a tanuló alaposabban megismerkedhessen a zeneművel. A mű stílusának, dinamikájának, zenei megformálásának kidolgozása.

Elmélet: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet,

 A tantárgy célja a kiművelt zenei hallás, az írás- és olvasási készség, a fejlett zenei képzelet és memória, a megfelelő szintű előadási és formálási készség kialakítása, illetve fejlesztése, a főbb zenetörténeti korszakok előadási gyakorlatának megismerése.

2020 Copyright | Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Rights Reserved